กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
โหลดแนวข้อสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ธกส แถมฟรีข้อสอบเก่าปี2559


แนวข้อสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ 4 พร้อมสรุปเนื้อหา  ดังนี้พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธกส  ใหม่ล่าสุด

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude test)
     1.1  แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย+วิธีคิด
     1.2  แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล    พร้อมเฉลย+วิธีคิด
     1.3  แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษาไทย พร้อมเฉลย
     1.4  แนวข้อสอบรูปภาพและมิติสัมพันธ์  พร้อมเฉลย
     1.5  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย อธิบายภาษาไทย(พิชิตมาแล้วทุกสนามสอบ) เหมาะสำหรับคนอ่อนภาษา

2. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ
     2.1  ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
            2.1.1 หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ
            2.1.2 การบริหารสินเชื่อ
            2.1.3 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้
            2.1.4 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
            2.1.5 แนวข้อสอบสินเชื่อ

     2.2 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
            2.2.1  สรุปความรู้หลักการบัญชีเบื้องต้น
            2.2.2  ความรู้เรื่องการเงินเบื้องต้น
                     - ด้านธุนกรรมทางการเงิน
                     - ตราสารทางการเงิน
                     - โครงสร้างทางการเงิน
                     - การคำนวนดอกเบี้ย
                     - การลงทุน
                     - การวางแผนทางการเงิน
            2.2.3  แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร
   
     2.3 ความรู้เกี่ยวกับ ธกส.  ประวัติการก่อตั้ง   จุดเริ่มต้น ธ.ก.ส.
            2.3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธกส
            2.3.2 ผลิตภัณฑ์และบริการ

      2.4 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง Update ล่าสุดถึงวันสอบ 21 พค. 2560
      2.5 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ และสรุป พร้อมเฉลย
      2.6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
             2.6.1 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
             2.6.2 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชนบท
             2.6.3 ความรู้เรื่องธุรกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชมชน สถาบันการเงินชุมชน
       2.8 การตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจเกษตร
       2.9 ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
       2.10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวการบริหารเบื้องต้น
       2.11 แนวข้อสอบจริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล
       2.12 สรุปความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ( ธกส.) และ แนวข้อสอบ ธกส. พร้อมเฉลย
       2.13 สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี พร้อมเฉลย

3. แนวข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยำ พร้อมเฉลย

คุ้มเกินคุม  เข้าใจเกินคาด ห้ามพลาด
โหลดแนวข้อสอบ ธกส.

ความรู้เกี่ยวกับ ธกส.  ประวัติการก่อตั้ง   จุดเริ่มต้น ธ.ก.ส.
            พ.ศ. 2509 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร
นายจำเนียร สาระนาค ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนแรกได้วางรากฐานการดำเนินงานพร้อมทั้งอุดมการณ์การทำงานให้พนักงาน ธ.ก.ส. ทุกคนละเว้นการอันควรต่าง ๆ โดยได้อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เบียดเบียนลูกค้า เพราะ ? งานสินเชื่อเพื่อการเกษตร เป็นงานที่กว้างขวางและซับซ้อน ต้องศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญยิ่งขึ้น ขอให้ท่านละเว้นการอันควรละเว้น ไม่เบียดเบียนเกษตรกรลูกค้า จงทำงานหนัก เร่งรัด ฉับไว ถูกต้อง และแม่นยำ กอร์ปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งพนักงาน ธ.ก.ส. ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน
ปรับบทบาท สู่ธนาคารพัฒนาชนบท

ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ.2509-2519) มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ
ในทศวรรษแรก ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อเพื่อการผลิตระยะสั้น และระยะปานกลาง แก่เกษตรกรให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็ว เพื่อลดบทบาทของเงินกู้นอกระบบ โดยสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ที่ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายคน โดยใช้บุคคลในกลุ่มค้ำประกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน สร้างรากฐานความพร้อมของเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร

ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2520-2529) พัฒนาการให้สินเชื่อและบริการครบวงจร
ช่วงทศวรรษที่ 2 ธ.ก.ส.ได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกรรายคน ในรูปแบบของสัญญาเครดิตเงินสด เพื่อให้เกษตรกรเบิกรับเงินกู้โดยสะดวก และเริ่มดำเนินงานบนพื้นฐานความร่วมมือกับส่วนราชการและเอกชน ในการช่วยหาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ที่อำนวยต่อการพัฒนาการเกษตรอย่างครบวงจร ในรูปของวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และเชื่อมโยงการตลาด โดยการจัดตลาดกลางพืชผลการเกษตรตลอดจนการรับจำนำข้าวเปลือก

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD)
กระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดได้กำหนดแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและชี้ประเด็นที่รัฐวิสาหกิจควรให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ มี 3 ระดับ ดังนี้
 แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
1.   เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงิน
2.   เป็นกลไกของภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์การที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 แนวนโยบายสำหรับ ธ.ก.ส.
3.   มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ภาคการเกษตรและชนบท ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและบริการประชาชน
 
แผนระยะยาว
1. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ภาคการเกษตรและชนบท ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร?
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและบริการประชาชน
3. จัดทำระบบฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย  ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
 
พันธกิจ (Mission)  เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ ธ.ก.ส. ได้กำหนดพันธกิจสำคัญคือ
1.   บริการทางเงินครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.   พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชน สถาบันการเงินชุมชน และสถาบันเกษตร อย่างเกื้อกูล แบ่งปันและเป็นธรรม
3.   บริหารจัดการเงินทุน ให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน
4.   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ
5.   มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
 
ค่านิยม (Core Values) ธ.ก.ส. ยึดหลัก SPARK ในการบริหารงานเพื่อช่วยสะท้อนความรับผิดชอบขององค์การที่มีต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินการตามพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย
Sustainability (S) ความยั่งยืนทั้งองค์การ ธ.ก.ส. ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม
Participation (P) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Accountability (A) ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและบุคลากร
Respect (R) ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น
Knowledge (K) การส่งเสริมและยกระดับความรู้ให้เป็นธนาคารแห่งการเรียนรู้


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร

1.  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธกส.
    ก.เป็นธนาคารของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย
    ข.เป็นธนาคารพัฒนาชุมชนเกษตรกรไทยอย่างถาวรและยั่งยืน
    ค.เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรที่พัฒนาสู่ระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรรายย่อย
    ง.เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
    ตอบ ง.

2.  Payment Function คืออะไร
    ก.   หน้าที่รับฝากเงิน               ค. หน้าที่ให้กู้ยืม
    ข.   หน้าที่จ่ายเงิน                   ง. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน
    ตอบ ข. 

3.  ข้อใด ไม่ใช่  ความหมายของธนาคารพาณิชย์
    ก.ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ขึ้นตรงกับธนาคารแห่งประเทศไทย
    ข.บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
    ค.สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
    ง.ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
    ตอบ ก.

4.  ข้อใดมิใช่หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์
    ก.รับฝากเงิน                           ข.หน้าที่จ่ายเงิน
    ค.หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน                   ง.หน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
    ตอบ ง.

5.  การฝากเงินประเภทกระแสรายวัน มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
    ก.เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก
    ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน
    ค.เพื่อก่อเกิดรายได้จากการนำเงินมาฝาก
    ง.เพื่อช่วยให้การกู้ยืมเงินธนาคารง่ายขึ้น
    ตอบ ข.

6.  ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งเงินได้กี่แหล่ง
    ก. 2แหล่ง                                ข. 3แหล่ง
    ค. 4แหล่ง                                ง. 5แหล่ง
    ตอบ ก.

7.  ข้อใดมิใช่เหตุผลในการฝากเงินไว้กับธนาคาร
    ก.เพื่อความสะดวกในการจ่ายเงิน
    ข.เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก
    ค.ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นสถิติรับ-จ่ายเงินของเจ้าของบัญชี
    ง.ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
    ตอบ  ง.

8.  ข้อใด คือ เหตุผลในการฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ
    ก.เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก และความสะดวกในการจ่ายเงิน
    ข.เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการนำฝาก และใช้เป็นสถิติการรับ-จ่ายเงิน
    ค.เพื่อช่วยในการกู้ยืมง่ายขึ้น และความสะดวกในการจ่ายเงิน
    ง.เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และความปลอดภัยในเงินฝาก
    ตอบ  ง.

9.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)มีระบบการธนาคารเป็นแบบใด
    ก.ระบบธนาคารเดี่ยว                  ข.ระบบธนาคารสาขา
    ค.ระบบธนาคารกลุ่ม                   ง.ถูกเฉพาะข้อ ก.และข.
    ตอบ  ข.

10.  ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
    ก.รัฐบาล                          ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
    ค.ธนาคารแห่งประเทศไทย   ง.นายกรัฐมนตรีโดยอิงอัตราในตลาดต่างประเทศ
    ตอบ ก.

รวมแนวข้อสอบล่าสุด ที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ไว้ในไฟล์ทั้งหมด ทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำแหน่ง(ครบทุกเนื้อหา)
หมดปัญหากับการปวดหัวว่าจะอ่านอะไรดี เพราะเราได้รวบรวมแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
เอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเงิน 4 ธกส.59 ,แนวข้อสอบ พัฒนาธุรกิจ ธกส.
อ่านง่าย เข้าใจเร็ว สรุปสาระสำคัญพร้อมเฉลย ประหยัดเวลาในการอ่าน จำง่าย เหมาะที่สุดสำหรับการเตรียมตัวสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นอ่านได้ทันที ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
การชำระสินค้า
สิ่งที่ต้องแจ้งหลังการโอนเงิน
1.แจ้งเวลาการโอน(ตามสลิปธนาคาร)
2.แจ้งอีเมล์ที่ให้ส่งไฟล์
3.แจ้งตำแหน่งและหน่วยงาน


ส่งเร็วทันใจ ภายใน 5 นาที หลังการโอนเงิน

ตัวอย่างวิชาบัญชีเบื้องต้น

สาระสำคัญ
1.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชี และการวิเคราะห์รายการค้า
   1.1 ความหมายและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
         1.1.1 ความหมายของการบัญชี (Accounting)
                  การบัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวมรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ
                สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศอเมริกา (American Institue of Certified Public Accountants หรือ AICPA) ให้คำนิยามไว้ดังนี้ “การบัญชี คือ การจดบันทึก การจำแนก การสรุปผล และการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยใช้หน่วยวัดเป็นเงินตรา รวมถึงการแปลความหมายของรายงานเกี่ยวกับการเงินดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง”
         1.1.2 ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
   การบัญชีที่ทำขึ้นเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินนั้นถือเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ผู้ใช้รายงานทาง
การเงินใช้หาข้อมูลที่ตนต้องการทราบ กลุ่มผู้ใช้รายงานทางการเงินประกอบด้วย
             1.1.2.1 ผู้ลงทุนและผู้บริหาร ผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นต้องการใช้ข้อมูลที่จะช่วยประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผล     ผู้เป็นเจ้าของทุนต้องการทราบถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจ ซื้อ-ขาย หรือถือเงินลงทุน ต่อผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ การวางแผน การติดตามผล และการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของกิจการ
             1.1.2.2 สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจหรือผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ธุรกิจ ก่อนพิจารณาให้สินเชื่อแก่ธุรกิจการค้า จะทำการประเมินความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจและสภาพความเสี่ยงที่มีอยู่ กรณีให้สินเชื่อแล้วจะช่วยในการพิจารณาว่าเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะได้รับเมื่อครบกำหนดหรือไม่
              1.1.2.3 หน่วยราชการของรัฐบาล  ต้องการข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการจัดเก็บภาษี   การออกกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเสียภาษี การควบคุมจัดให้มีรายงานการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และข้อมูลทางการเงินของธุรกิจนั้นรัฐบาลสามารถนำมาวิเคราะห์แนวโน้มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศ
             1.1.2.4 พนักงานขององค์การธุรกิจ ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงและความสามารถในการทำกำไรของกิจการที่ตนทำงานอยู่ นอกจากนี้ยังต้องการข้อมูลที่จะช่วยให้สามารถประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จบำนาญ หรือโอกาสในการจ้างงาน

1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
            1.2.1 สภาวิชาชีพบัญชี (Federation of Accounting Profession หรือ FAP)  เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล อำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีมีดังนี้
                  1.2.1.1 กำหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
                  1.2.1.2 กำหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
                  1.2.1.3 รับขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
                  1.2.1.4 รับรองวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็นสมาชิก รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี และรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการและการศึกษาต่อเนื่องในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
                 1.2.1.5 ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของสมาชิกและผู้ขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
                1.2.1.6 ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย และปัญหาของวิชาชีพบัญชี
     1.2.2 วิชาชีพบัญชี  หมายถึง  วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี  ด้านการบัญชีบริหาร  ด้านการ  วางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
     1.2.3 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ตัวอย่างแนวข้อสอบ บัญชีเบื้องต้น
ข้อ 9 กรรมสิทธิ์ที่บุคคลหรือกิจการมีในสินทรัพย์ เป็นความหมายของข้อใด
     1.   หนี้สิน
     2.   รายได้
     3.   สินทรัพย์
     4.   ค่าใช้จ่าย
     5.   ส่วนของเจ้าของ

ข้อ 10  ร้านชอบบริการล้างรถ มีเงินสด 10,000 บาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท  อุปกรณ์ล้างรถ 20,000 บาท และค่าเช่าอาคารค้างจ่าย 8,000 บาท ทุน-นายชอบมีจำนวนตามข้อใด
     1.   72,000 บาท
     2.   77,000 บาท
     3.   80,000 บาท
     4.   88,000 บาท
     5.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อ 11 ร้านสวยบีวตี้ มีสินทรัพย์ดังนี้ อุปกรณ์เสริมสวย 35,000 บาท เงินฝากธนาคาร 20,000 บาท
บัตรเครดิต 2 ใบ เงินสด 9,000 บาท ทุนร้านสวยบิวตี้ จำนวน 50,000 บาท ร้านสวยบิ้วตี้ มีหนี้สินตาม
ข้อใด
     1.   4,002 บาท
     2.   10,000 บาท
     3.   14,000 บาท
     4.   14,002 บาท
     5.   ไม่มีหนี้สิน

ข้อ 12 รายการใดที่วิเคราะห์รายการค้าว่า สินทรัพย์ลด หนี้สินลด
     1.   รับชำระหนี้จากลูกหนี้
     2.   จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้
     3.   ซื้อรถยนต์เป็นเงินเชื่อ
     4.   ถอนเงินจากธนาคารใช้ในร้าน
     5.   เจ้าของถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัว

ข้อ 13  รายการค้าใดที่วิเคราะห์รายการค้าว่า สินทรัพย์เพิ่ม ทุนเพิ่ม
     1.   ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการเช่ารถและจ่ายชำระหนี้เงินกู้
     2.   กู้เงินจากธนาคารและได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร
     3.   ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการเช่ารถและรับชำระหนี้จากลูกหนี้
     4.   รับชำระหนี้จากลูกหนี้และให้บริการเช่ารถได้รับเป็นเงินสด
     5.   เจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุนและรับเงินค่าเช่าหน้าร้าน

ข้อ 14 บัญชีใดต่อไปนี้เป็นบัญชีหมวด  2
     1.   เจ้าหนี้ และเงินกู้
     2.   ตั๋วสัญญาใช้เงินและเจ้าหนี้
     3.   เจ้าหนี้และเงินฝากธนาคาร
     4.   ตั๋วแลกเงินและเงินเบิกเกินบัญชี
     5.   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินฝากธนาคาร

ตัวอย่างแนวข้อสอบ สินเชื่อ

ข้อ 1    สินเชื่อหมายถึงอะไร
ตอบ สินเชื่อ (Credit)= Trust, Believes เป็นความเชื่อถือและไว้วางใจระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ในการที่จะให้สินค้าหรือบริการไปใช้ก่อนโดยมีสัญญากำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการชำระคืนในอนาคต สินเชื่อจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างมาก

ข้อ 2    สินเชื่อประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญอะไรอย่างไรบ้าง
   ตอบ สินเชื่อประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้คือ
•    ความเชื่อ Trust
•   การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ Economic Exchange
•   ความเสี่ยง Risk
•   เวลาในอนาคต Futurity

ข้อ 3    สินเชื่อธนาคาร ธกส.มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
   ตอบ สินเชื่อธนาคาร ธกส.มี 3 ประเภท  ลูกค้าบุคคล  ลูกค้าผู้ประกอบการ  ลูกค้าสหกรณ์

ข้อ 4    อัตราดอกเบี้ยในระบบธนาคารปัจจุบันมีประเภทใดบ้าง
ตอบ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเสนอในตลาดขณะนี้ประกอบด้วย
1.   อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  (Floathing rate loan)
2.   อัตราดอกเบี้ยคงที่  (Fixed rate loan)
3.    อัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวผสมกัน  (Mixed rate loan)
4.   อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งและปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา  (Rollover Mortgage loan)

ข้อ 5    ให้อธิบายลักษณะของอัตราดอกเบี้ยลอยดัว
   ตอบ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะประกาศออกมาเป็นคราว ๆ ไป เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เช่น MLR MOR MRR

ตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท

1.   การพัฒนาชุมชนหมายความว่าอะไร
ตอบ. การพัฒนาชุมชน คือ การทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น           

2.   การพัฒนาชุมชนมีปรัชญาขั้นมูลฐานกี่ประการ อะไรบ้าง
ตอบ มี 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1)   มนุษย์พึงได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรี ในฐานะเป็นปุถุชน
2)   มนุษย์มีเสรีภาพกำหนดวิถีการดำรงชีวิตของคนในทิศทางที่ต้องการ
3)   มนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและได้เรียนรู้
4)   มนุษย์มีพลังความคิด ความเป็นผู้นำ ฯลฯ ความสามารถเหล่านี้เป็นสิ่งซ่อนเร้น แต่สามารถนำออกมาใช้ได้ถ้าได้รับการพัฒนา
5)   การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชน มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตของบุคคลชุมชนและรัฐ

3.   เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนมีกี่อย่าง อะไรบ้าง
ตอบ การพัฒนาชุมชน มี 2 เป้าหมายคือ
1)   การพัฒนาคนให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งกาย ใจ และสติปัญญา ในสามลักษณะดังนี้
เก่ง  : มีความสามารถและรู้จักความสามารถของตนเอง (IQ)
ดี :  รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองได้แสดงออกได้เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่น (EQ)
สุข : ภูมิใจในตัวเอง เห็นคุณค่าและมีความเชื่อมั่นตนเอง พอใจชีวิต มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ ขัน มีความสงบทางใจ (การผสานประโยชน์ระหว่าง IQ และ EQ )
2)   การพัฒนาสิ่งแวดล้อม :ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุได้แก่อาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

4.   การพัฒนาชุมชนมีลักษณะสำคัญกี่ประการ อะไรบ้าง
ตอบ การพัฒนาชุมชนมีลักษณะสำคัญ8 ประการ ดังต่อไปนี้
1)   ประชาชนริเริ่มเองหรือบุคคลภายนอก เช่น พัฒนาการกระตุ้นให้ประชาชนมีการริเริ่ม
2)   ประชาชนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการวางแผน พิจารณาปัญหาตัดสินตกลงใจ และดำเนินการเองในการพัฒนาให้มากที่สุด
3)   มุ่งพัฒนาคุณภาพของคนให้ดีขึ้น โดยใช้การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงทางวัตถุเป็นเครื่องมือไปสู่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
4)   ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้
5)   มีความเชื่อมั่นในความสามารถของประชาชนว่า จะสามารถช่วยตนเองและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถได้
6)   ยึดหลักประชาธิปไตยในการดำเนินงาน
7)   มีความเชื่อถือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยายามจะนำความรู้ความคิด ตลอดจนผลของความเจริญทางด้านดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อให้มีความรู้และนำไปปฏิบัติ
8)   มุ่งก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม โดยให้ทุกคนในสังคมได้มีชีวิตความเป็นอยู่มีความเท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

5.   จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชนมีกี่ประการ อะไรบ้าง
ตอบ มี 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1)   มุ่งที่จะแปรเปลี่ยนทัศนะคติของประชาชน
2)   มุ่งที่จะทำให้ประชาชนมีความสำนึกในการที่ตนเป็นสมาชิกของชุมชน รู้จักร่วมมือกันแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชน
3)   มุ่งที่จะให้ประชาชนมีความรับผิดชอบชุมชนในการทำกิจกรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อชุมชน และต่อประเทศชาติในที่สุด
4)   มุ่งที่จะให้ประชาชนช่วยตนเองมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของชุมชนมีความคิดริเริ่ม และปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้นในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยรัฐบาลจะเข้าช่วยเหลือในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาขน
2
รถขนส่งรถยนต์ รถบรรทุกรถยนต์ / บริการเครน 45ตันกำแพงเพชร
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ 03/มี.ค./2016 11:18:47 »

mobile craneกำแพงเพชรรถบรรทุกติดเครนถือว่าเป็นสิ่งเอื้ออำนวยความสบายของการทำงานเพราะนอกจากจะสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างไม่มีข้อกำหนดแล้วยังไม่ต้องใช้พื้นที่และเวลาในการตั้งมากนัก เป็นเหตุให้การปฏิบัติหน้าที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยประยัดเวลาและแรงงานในการขนวัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และมีความหนักเบามากได้ ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาบริการที่ช่วยให้ความง่ายดายในการทำงานเหล่านี้ในจังหวัดกำแพงเพชรสามารถเช่า mobile crane รถบรรทุกติดเครนกำแพงเพชรที่มีทั้งแบบรายวันและรายเดือน
ให้เช่ารถบรรทุกติดเครนกำแพงเพชรแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของแผนการก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ใดของกำแพงเพชรก็สามารถเรียกใช้บริการ mobile crane รถบรรทุกติดเครนกำแพงเพชรได้ทุกๆที่ตลอดเวลา โดยเฉพาะแผนการปลูกสร้างขนาดย่อมที่ต้องมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือในการทำงานต่างๆ งานโครงสร้างการใช้รถบรรทุกติดเครนจะช่วยให้การทำงานในโครงการเป็นไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดเวลาในการปลูกสร้างลงไปได้มาก รวมทั้งยังช่วยลดการใช้กรรมกรคนในการขนส่งเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเหล่านี้ลงไปเช่นกัน
ให้เช่าเครน 25ตันกำแพงเพชร เหตุผลที่คุณควรเลือกเช่า mobile crane รถบรรทุกติดเครนกำแพงเพชร มากกว่าการลงทุนซื้อเครนมาติดตั้งในไซต์งานก็เพราะการเช่าเครนจะอดออมรายการจ่ายในการดูแลรักษายิ่งกว่า รถบรรทุกติดเครนจะต้องมีการตรวจดูวัสดุในการทำงานให้อยู่ในสภาพดีเสมอเพราะมีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก การซ่อมบำรุงต้องใช้ช่างที่มีความสามารถงานและอะไหล่ที่ได้มาตรฐานและจะต้องมีการสำรวจเครื่องมือในการทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการทำงานทุกเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ mobile crane รถบรรทุกติดเครนกำแพงเพชรให้ความตั้งใจเป็นอย่างยอดเยี่ยมเสมอ

ให้เช่าเครน 45ตันกำแพงเพชร ยิ่งไปกว่านี้พนักงานของ mobile crane รถบรรทุกติดเครนกำแพงเพชรยังมีความรู้ความชำนาญในการคุมเครนและผ่านการอบรมตามมาตรฐานความมั่นคงในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่มีจุดสำคัญมากในการทำงานกับรถบรรทุกติดเครนเพราะหากเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้พอก็อาจใช้รถเครนอย่างไม่ถูกต้องยกน้ำหนักที่เกินกว่าความสามารถของเครนจนอาจเป็นเหตุให้เครนล้มและได้รับความเสื่อมได้
เครนรายวัน-รายเดือนกำแพงเพชรด้วยความที่ mobile crane รถบรรทุกติดเครนกำแพงเพชรสามารถย้ายไปทำงานยังพื้นที่ต่างๆได้และมีความสามารถในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักได้มากจึงสามารถนำไปใช้ในงานกู้ภัยต่างๆ ขนวัตถุที่กองขวางหน้าระบายน้ำหรือการจราจรยกรถที่ตกไหล่ทางหรือตกคลองเคลื่อนย้ายเสาคอนกรีตหรือเสาเหล็กที่ชำรุดขวางทางตอไม้หรือรากไม้ที่ขวางทางในพื้นที่ ยิ่งกว่านั้นยังสามารถใช้งานขนส่งเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าชิ้นใหญ่ๆเช่นบ้านน็อคดาวน์หรือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ใช้เพื่อแต่งเติมสถานที่ เป็นต้น
เว็บที่เกี่ยวข้อง : http://xn----twf2dfc8edne3c1e5kzd.com/
3
รถขนส่งรถยนต์ รถบรรทุกรถยนต์ / เช่ารถย้ายบ้านเพชรบุรี
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ 02/มี.ค./2016 11:11:43 »
เช่ารถย้ายบ้านเพชรบุรี

การเลือกตั้งใช้งานรถแท็กซี่ขนย้ายเพชรบุรีหลายชนิด เครื่องใช้เธอนั้นเธอเลือกจากที่ใดบ้าง เพราะว่าไม่ว่าจะคือบริษัทอะไรประเภทของรถรับจ้างย้ายผลิตภัณฑ์หรือราคาค่าแรงงานก็ไม่ได้แปลกแยกขัดขวางสักแค่ไหร่นักอย่างไรก็ตามเครื่องเคราที่ท่านมองหาก็คือสิ่งที่ภิทต่างกันออกไปใช่หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการหรือการจัดโปรโมชั่นหลายอย่างนั่นเอง ซึ่งกงสีต่างๆก็รู้เหตุนี้หมายความว่าอย่างดีเนื่องจากเรามักจะมองเห็นเวลาที่มีการจัดโปรโมชั่นหนักๆเสด็จค่อยคราวที่การใช้งานรถรับจ้างขนส่งของซื้อของขายมีมากๆ แต่เหตุด้วยหุ้นส่วนให้บริการรถรับจ้างขนของซื้อของขายของข้าพเจ้านั้นมีการจัดโปรโมชั่นทั้งีมากนิดหน่อยแปลกแยกกันออกไปทั้งปี
   ซึ่งแต่แรกเริ่มนั้นกงสีของกระผมได้ให้บริการรถรับจ้างในประเภทรถสิบล้อของซื้อของขายเพชรบุรี หมายถึงต้นแบบและจะต่อเรือไปด้วย รถหกล้อ รถ10ล้อ รถเทรลเลอร์พร้อมทั้งรถเทรลเลอร์นั่นเองท่านเชี่ยวชาญเลือกใช้ได้ตามงบและความจงการของท่านเอง ซึ่งรถแต่ละต้นแบบก็จะมีการใช้งานที่ฉีกแนวกันออกไป ซึ่งการที่ฉันแยกรถยนต์ที่ฉันให้บริการออกหมายถึง3 ชนิดนี้ฉันจะแยกตามลักษณะสิ่งของการใช้งานพร้อมทั้งราคาค่าจ้างงานนั่นเอง หมายถึงรถหกล้อ รถ10ล้อ ชิ้นส่วนรถเทรลเลอร์และรถพ่วงโน่นจะเปรี้ยงเป็นรถประเภทเดียวขวางนั่นเอง และรถยนต์แต่ละต้นแบบมีความแหวกแนวกันดังนี้
   รถหกล้อรับจ้างเพชรบุรี เป็น รถประเภทแต่เดิมที่มีมูลค่าถูกที่สุดๆและพบปะการใช้งานฉลองได้มากถึงแม้จะมีข้อห้ามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนการบรรทุกของที่ใส่ได้หนละไม่เท่าไหร่ใช่ไหมอำนาจส่งของเครื่องในการก้าวเดินทางวิ่งที่อาจจะบางตาไปนิด จึ่งทำให้ไม่เหมาะสมกับการเดินทางไกลอย่างไรก็ตามก็มีการใช้งานที่มากมายและเอนกใคร่มากมายที่สุดๆประเภทหนึ่ง เพราะว่าสามารถให้บริการได้วิธีเร็วทันใจ เติมให้ยังมีความจุเหมาะกับงานใส่เป็นโดยมากด้วย
   รถ 10 ล้อรับจ้างเพชรบุรี คีบเป็นบริการที่เหล่าคนเลือกใช้เป็นระดับแรกๆล่วงพ้นหากมีของที่ต้องการถ่ายมากๆ เพราะว่าเชี่ยวชาญในการใส่ของได้เยอะมากพร้อมทั้งยังมีมูลค่าค่าจ้างงานไม่มีราคาจนเกินไปด้วยซ้ำ แม้กระนั้นก็อาจหาญจะมีข้อห้ามในการเข้าสู่พื้นที่แคบๆอยู่บ้าง และรถ 10 ล้อรับจ้างก็ยังไม่ได้มีส่วนแบ่งการขนต่อครั้งมากที่สุด อย่างไรก็ตามถ้าท่านเลือกใช้บริการรถสิบล้อ ก็ไม่ผิดหวังอย่างชัวร์
   พร้อมทั้งรถยนต์ที่มีการขนต่อครั้งมากที่สุดนั่นก็หมายถึงรถพ่วงและรถเทรลเลอร์เพชรบุรี พร้อมกับคนใช้งานจริงๆก็ค่อนข้างจะเป็นกิจการค้าหรือไม่กงสีที่ใหญ่โตจริงๆซึ่งมาใช้บริการรถเทรลเลอร์พร้อมกับรถพ่วงเพื่อขนของที่จงการการกั้นกันจากลมหรือพรรษาใช่ไหมจงการความเร็วในการขน ซึ่งแน่นอนหลับว่าค่าก็มีราคาไม่เบาที่สุดด้วยซ้ำนั่นเอง เพราะว่าท่านสมบัติกองนี้นั่นเองเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:  http://phone0831514162.blogspot.com/
4
บริการรถขนส่งประจวบคีรีขันธ์

เที่ยงแท้ว่าจังหวัดที่เติบโตๆหรือไม่มีการสัญจรดีๆทำนองประจวบคีรีขันธ์นั้น เรื่องของการเดินทางหรือการกระจายสินค้าจึงพัมนาไปไม่เบา ถ้าบอกกันตรงๆก็คงจะด้วนไปเท่าแค่รถไฟฟ้าทั้งบนดิน ใต้พิภพ พร้อมกับสนามบินเฉพาะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เช่นใด ชิ้นเรื่องของกลไกสำคัญของโลจิสติกส์อย่างเรื่องรถรับจ้างย้ายประจวบคีรีขันธ์ หรือบริการอื่นๆในการจัดจำหน่ายกระจายสินค้านั้นถ้าแม้ว่าจะมีข้อคดีก้าวหน้าไปแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนัก พร้อมทั้งมีไม่กี่บริษัทแต่ที่ให้บริการโดยตลอดรวมหมดจังหวัด
ซึ่งบริษัทเครื่องใช้เรานั้นได้ให้บริการรถยนต์รับจ้างในประเภทรถบรรทุกของซื้อของขายประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้น ได้รับเริ่มต้นเปิดให้บริการที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงไม่ช้านานนี้โดยเน้นไปที่พื้นที่ที่ขาดแคลนการบริการพรรค์นี้และส่วนตัวเมืองบางส่วนแต่สำหรับกล่าวตอบตอบสนองความอยากการบริการที่กล้าหาญจะยังขาดอยู่และรถยนตืในบริการของฉันจะต่อเรือไปด้วย รถหกล้อ รถ10ล้อ รถเทรลเลอร์และรถพ่วงนั่นเอง ซึ่งรถยนต์แต่ละเภทก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างขัดขวางออกไป และรถยนต์แต่ละประเภทก็มีข้อคดีแปลกแยกกันเช่นนี้
รถหกล้อรับจ้างประจวบคีรีขันธ์ หมายถึงรถประเภทเริ่มแรกที่กระผมกำลังจะพูดถึงและโดยจำนวนมากจากนั้นการใช้งานรถหกล้อรับจ้างในจังหวัดนี้กล้าหาญจะไม่มากมายนักแต่ก็ถือว่ายังมีความต้องการในการใช้บริการอยู่บ้างอาจหาญจะเกี่ยวข้องมากจากขีดจำกัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุของโควตาการบรรทุกของ ใช่ไหมแรงส่งของเครื่องเคราในการสัญจรที่อาจจะน้อยไปนิดไม่สมกับการขนย้ายมากๆและการขนถ่ายต่างจังหวัดนั่นเอง แต่รถหกล้อรับจ้างก็นับว่าเป็นรถพรรค์หนึ่งที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่นิยมใช้บริการเหมือนกัน
รถ 10 ล้อรับจ้างประจวบคีรีขันธ์ หยิบเป็นบริการที่เหล่าคนเลือกใช้เป็นชั้นแต่เดิมๆเลยเนื่องด้วยความเชี่ยวชาญในการขนของได้มากมาย พร้อมทั้งอีกต่างหากมีมูลค่ากลางๆไม่แพงจนเกินไปเพื่อ รวมทั้งสิ้นแด่นเรื่องของการทำเรื่องเร็วที่ถือว่าใช้ได้ล่วงพ้นเทียวอย่างไรก็ดีก็อาจจะมีขีดจำกัดในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่ตั้งแคบๆอยู่บ้างเกี่ยวพันจากมีปริมาตรค่อนข้างใหญ่และวงล้อในการเลี้ยวกว้างนั่นเองอย่างไรก็ตามเพื่อการที่สามารถขนย้ายได้อื้อซ่าจึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าแบบสุด
รถพ่วง รถพ่วงประจวบคีรีขันธ์ คือรถที่น่าจะจะมีคนใช้งานน้อยมากเป็นยอด เผื่อว่ามิได้คนที่ต้องการขนของปริมาณมากจริงๆและส่วนใหญ่ฉันก็จะเจอการใช้งานในกรณีที่เป็นกงสีที่ใหญ่จริงๆมาริขอเช่าบริการรถเทรลเลอร์พร้อมด้วยรถพ่วงสำหรับขนของที่ต้องการการกั้นกันจากลมหรือฝน หรือต้องการความด่วนในการขนส่ง ซึ่งชัวร์ว่าค่าก็แพงขึ้นตามไปด้วย ก็คงต้องรุ่งเสด็จกับงบของแต่ละคนว่าเชี่ยวชาญใช้จ่ายได้มากแค่ที่ใดนั่นเองเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:   http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.net/

facebook:        https://www.facebook.com/PrachuapKhiriKhan4610
5
เช่าเครนรายวัน-รายเดือนบุรีรัมย์
mobile craneบุรีรัมย์ สำหรับงานก่อสร้างของไซต์งานเล็กๆในบุรีรัมย์ การติดตั้งเครนขนาดใหญ่อาจเป็นเรื่องที่กินเวลาและรายการจ่ายโดยไม่จำเป็น ดังนั้นการเช่า mobile craneรถบรรทุกติดเครน บุรีรัมย์ จึงเป็นโซลูชั่นหรือทางออกในการแก้ไขกลุ่มนี้ รถบรรทุกติดเครนสามารถเลื่อนได้ง่าย สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ไม่ต้องเปลืองเวลาและใช้พื้นที่ในการติดตั้งเครนและการรื้อถอน สามารถยืดหยุ่นการทำงานได้โดยสามารถจ้างเป็นรายวัน รายเดือนหรือตามเวลาในการทำงานก็ได้
ให้เช่ารถบรรทุกติดเครนบุรีรัมย์ การเลือกใช้บริการ mobile craneรถบรรทุกติดเครน บุรีรัมย์ สามารถช่วยงานได้อย่างต่างๆนาๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายวัตถุก่อสร้างที่มีเป็นมากมายหรือมีขนาดใหญ่ ขนเครื่องยนต์ ย้ายสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่ ใช้ในงานช่วยเหลือหลายอย่าง รถบรรทุกติดเครนสามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆได้ง่าย โดยไม่จำกัดพื้นที่ในการทำงาน เดินทางบนถนนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่น ดังนั้นคุณจึงสามารถเรียกใช้บริการรถบรรทุกติดเครนได้ในทุกพื้นที่ของบุรีรัมย์ ทุ่นเวลาและรายจ่ายในการขนลงไปได้อีกมาก

ให้เช่าเครน 25ตันบุรีรัมย์ จุดดีของการเลือกใช้ mobile craneรถบรรทุกติดเครน บุรีรัมย์ ก็คือไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก โดยมากแล้วแผนการก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งเครื่องกลหรือวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสาร้างขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก แต่สำหรับไซต์งานก่อสร้างขนาดเล็กที่อาจมีพื้นที่จำกัด การติดตั้งเครื่องกลขนาดใหญ่อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก รถบรรทุกติดเครนที่สามารถเคลื่อนได้ง่าย ไม่ต้องเปลืองเวลาและพื้นที่ในการติดตั้งและรื้อถอน เมื่อใช้งานเสร็จก็สามารถย้ายออกจากไซต์งานได้ทันที จึงทำเอาโครงการก่อสร้างขนาดเล็กสามารถดำเนินงานได้ง่ายมากขึ้น ไม่หมดเปลืองพื้นที่ในการทำงาน
ให้เช่าเครน 45ตันบุรีรัมย์ ไม่ว่าไซต์งานของคุณจะอยู่พื้นที่ไหนในบุรีรัมย์ ก็สามารถเรียกใช้บริการเช่า  mobile craneรถบรรทุกติดเครน บุรีรัมย์ในการใช้งานได้แต่ละวันทุกครั้ง รถบรรทุกติดเครนสามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ทำงานได้ทุกๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไกลหูไกลตา  ถนนลูกรัง หรือพื้นที่ก่อสร้างที่มีขนาดจำกัด สามารถเลือกเช่ารถบรรทุกติดเครนได้ทั้งแบบรายวันและแบบรายเดือน เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงานของคุณ
เครนรายวัน-รายเดือนบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่สั่งงานรถบรรทุกติดเครนมีจุดสำคัญไม่น้อยกว่าศักยภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เพราะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดและลดการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน mobile craneรถบรรทุกติดเครน บุรีรัมย์มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมการสั่งงานเครนตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัย และมีความชำนิชำนาญสูงในการทำงาน คุณจึงแน่ใจได้ในความปลอดภัยในการทำงาน ลดข้อบกพร่องและความเสื่อมที่อาจอุบัติขึ้น ทำเอาระยะเวลาการทำงานเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ โดยไม่เกิดความช้า
https://www.youtube.com/watch?v=pvjnO3KYF7A
6
โหลดแนวข้อสอบตำรวจ รองสารวัตร พนักงานสอบสวน(สส1) ศตช

http://sobsob24.blogspot.com/
8
รถขนส่งรถยนต์ รถบรรทุกรถยนต์ / บริการรถเฮียบนครปฐม
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ 28/ก.พ./2016 02:57:43 »
บริการรถเฮียบนครปฐม
mobile craneนครปฐม รถบรรทุกติดเครนเป็นแม่แรงที่มีประสิทธิภาพมากอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้โครงการปลูกสร้างขนาดเล็กเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก ทุ่นเวลา กำลังแรงงานและรายจ่ายในการดำเนินงานลงไปได้มาก ดังนั้นหากคุณต้องการเช่ารถบรรทุกติดเครนในนครปฐม เลือกใช้บริการ mobile crane รถบรรทุกติดเครน นครปฐม ที่มีความเป็นมือโปรในการให้บริการ พร้อมทำงานในทุกพื้นที่ตามที่คุณต้องการ สามารถเรียกใช้บริการได้ทุกหนทุกแห่งทุกขณะ ทั้งแบบรายเดือนและแบบรายวัน ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพและสวัสดิภาพในการทำงานสูง
ให้เช่ารถบรรทุกติดเครนนครปฐม การเลือกใช้บริการเช่า mobile crane รถบรรทุกติดเครน นครปฐม มีจุดดีหลายแบบ หนึ่งก็คือช่วยทุ่นกำลังในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการย้ายวัตถุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ เครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังแรงงานคนในการทำงานมากนัก เพราะการใช้กำลังแรงงานคนในการย้ายเครื่องมือที่มีน้ำหนักมากอาจก่อให้เกิดน่ากลัวได้ง่ายและต้องใช้เวลานานในการขนส่ง ประโยชน์อย่างที่สองก็คือ ทุ่นเวลา เพราะรถบรรทุกติดเครนสามารถทำงานได้ฉับพลัน ขนส่งของที่มีน้ำหนักมากโดยเปลืองเวลาไม่นาน

ให้เช่าเครน 25ตันนครปฐม ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งในการใช้บริการเช่า mobile crane รถบรรทุกติดเครน นครปฐมก็คือสามารถย้ายไปทำงานได้ในทุกพื้นที่ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ถนนหนทางเป็นดินลูกรัง ฯลฯ แต่อาจจะต้องระแวดระวังการทำงานในพื้นที่ที่มีดินอ่อน ยุบตัวได้ง่าย ที่อาจจะต้องใช้แผ่นเหล็กรองเครนเพื่อป้องกันการยุบตัว แต่รถบรรทุกติดเครนก็สามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด เพราะใช้งานเสร็จแล้วก็ขนส่งออกจากพื้นที่ได้ทันที
ให้เช่าเครน 45ตันนครปฐม ความปลอดภัยในการทำงานของ mobile crane รถบรรทุกติดเครน นครปฐม เป็นสิ่งที่คุณสามารถให้ความเชื่อใจได้ เพราะทางเรามีการตรวจเช็ควัสดุในการทำงานทุกชิ้นเป็นเป็นอันดี และมีระเบียบในการปฏิบัติงานที่เน้นความปลอดภัยในการทำงานค่อนข้างสูง หมายรวมเจ้าหน้าที่ดูแลเครนที่ต้องผ่านการอบรมการใช้งานเครนให้ได้ตามกฏเกณฑ์ความปลอดภัย เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดและอันตรายที่จะมีขึ้นได้มากที่สุด ก่อนการใช้งานทุกเวลาจะมีการตรวจความพร้อมของวัสดุและภาวะแวดล้อมในการทำงานว่าอยู่ในจุดที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย
เครนรายวัน-รายเดือนนครปฐม ความสามารถในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากของรถบรรทุกเครนนี้เอง จึงทำให้สามารถเรียกใช้บริการ mobile crane รถบรรทุกติดเครน นครปฐม ได้ในงานที่ต้องการความช่วยเหลือเช่น ยกรถที่ตกไหล่ทางขึ้น หรือยกของที่มีน้ำหนักมากขึ้นมาจากคูคลอง ขนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นขวางถนน รวมถึงใช้ในการเคลียร์พื้นที่ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือกองเป็นจำนวนมาก มีตอไม้ขนาดใหญ่ที่ยากจะใช้คนขุดขนส่งขึ้นมา ฯลฯ
เว็บที่เกี่ยวข้อง : http://xn----uwf9chc8edne8b3f3j2d.com/
9
ให้เช่ารถ6 ล้อรับจ้างสระแก้ว

รถรับจ้างขนย้ายสระแก้วในจังหวัดสระแก้วคืออีกบริการที่ได้รับความแบบทำนองไม่เบาเกี่ยวพันจากด้วยซ้ำความที่ตัวจังหวัดนั้นอยู่ใกล้กับเขตแดนเป็นอย่างมากมาย ครั้นแล้วข้าพเจ้าจึงมักจะมีการขนส่งของซื้อของขายหลายแบบเหตุด้วยนำเข้าและส่งออกอยู่บ่อยงวด การใช้บริการบ.ผู้ทีมีเปิดให้บริการรถรับจ้างย้าย
ของซื้อของขายในจังหวัดสระแก้วอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องราวที่มีความสะดวกมากกว่าด้วยตัวเอง เพราะบ.เหล่านี้จะช่วยเหลืออำนวยความฉลุยในเหตุการณ์ของสิ่งพิมพ์ให้เราได้บางชิ้นส่วนนั่นเอง
พร้อมทั้งชัวร์ว่าหุ้นส่วนของกระผมซึ่งเป็นเอ็ดในบริษัทที่ให้บริการรถรับจ้างขนย้ายของซื้อของขายรายใหญ่ของสยาม ได้เปิดให้บริการและมีประวัติการให้บริการในบริการพรรค์นี้มากว่า 10 ปีพร้อมทั้งให้บริการรับจ้างพรรค์รถสิบล้อของซื้อของขายสระแก้วส่วนใหญ่เป็นพื้นเชี่ยวชาญประกันได้ล่วงพ้นว่าการใช้บริการรถรับจ้างขนลักษณะรถบรรทุกกับฉันนั้นจะเก่งตอบแทนต่อความต้องการการใช้งานรถรับจ้างของท่านได้เป็นแบบงดงาม พร้อมด้วยรถยนต์ทั้ง 3 ชนิดที่กงสีของข้าพเจ้ามีการให้บริการอยู่นั้น หมายถึงรถหกล้อ รถ10ล้อ รถพ่วงพร้อมด้วยรถเทรลเลอร์นั่นเอง ซึ่งรถยนต์ทั้ง 3 ประเภทนี้ล้วนแล้วแล้วไปแต่เป็นรถสิบล้อทั้งสิ้นพร้อมทั้งได้รับความการตั้งกฎเกณฑ์อย่างสูง พร้อมด้วยรถยนต์แม้กระนั้นละแม่พิมพ์ก็มีการใช้งานที่ทำลายต่างก็ออกไป คือเพราะว่ารถยนต์ประทุกรับจ้างประเภทแรกหมายความว่า รถหกล้อรับจ้างสระแก้ว ซึ่งรถประเภทนี้มีมูลค่าการจ้างรถหกล้อรับจ้างต่องานต่ำที่สุดในแวดวงรถบรรทุก และมีเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องทำการขนของซื้อของขายหนละส่วนแบ่งไม่มากนักพร้อมทั้งคนทั่วถึงจะใช้งานกันมากเนื่องจากประหยัดพร้อมด้วยคุ้มนั่นเอง แต่ทั้งนี้รถหกล้อก็ไม่เหมาะกับการขนย้ายในเวลาทางห่างไกลมากครันเนื่องจากศักดิ์ในการวิ่งรถไม่เพียงพอนั่นเอง
รถบรรทุกรับจ้างพรรค์ที่แฝดเป็น รถ 10 ล้อรับจ้างสระแก้วนั้นฉันโดยมากจักพบการใช้งานในการขนถ่ายย้ายสินค้าทางการกสิกรรมพร้อมทั้งการขนถ่ายเครื่องไม้เครื่องมือก่อสร้างแตกต่างรวมเบ็ดเสร็จถึงการขนส่งสินค้าใช่ไหมของอะไรก็ยินยอมที่ความจุใหญ่โตๆเกินกว่าจะใช้รถหกล้อนั่นเองถึงแม้ว่าจะมี
มูลค่าจ้างงานแพงกว่ารถหกล้อก็ยอม อย่างไรก็ตามก็เหมาะสมกับการใช้งานที่ไม่เบาขึ้นไปพร้อมด้วยเหมาะสมกับการวิ่งรถยนต์ในยุคสมัยทางห่างได้ดี
   พร้อมทั้งรถยนต์บรรทุกรับจ้างลักษณะที่ตรัยคือรถเทรลเลอร์ รถเทรลเลอร์สระแก้ว ซึ่งการใช้งานรถยนต์ขนรับจ้างชนิดนี้จะมีการใช้งานที่เสมอกับรถ 10 ล้อรับจ้างพร้อมกับปะได้มากในการย้ายของซื้อของขายในระยะไกลลิบมากๆเนื่องออกจากจุดดีของรถพ่วงหมายถึงสามารถเลือกใช้แบบที่ป้องกันของซื้อของขายจากภาวะแวดล้อมได้ ในครู่ที่ข้อดีของรถพ่วงก็คือความสามารถในการขนได้เป็นจำนวนไม่เบานั่นเองแม้ว่าเปรียบเทียบกันจบมีค่าใช้จ่ายโด่งที่สุดในแวดวงรถบรรทุกก็ยินยอม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:   http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
10
เช่ารถกระบะรับจ้างอุทัยธานี


รถรับจ้างขนส่งอุทัยธานีชั้นในพื้นดินที่ต่างๆของจังหวัดอุทัยธานีตรงนั้นมีความแพร่รวมหมดถึงกันไม่เบาเพียงใด รถรับจ้างขนส่งของซื้อของขายที่มีการให้บริการอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีนั้นมีเต็มที่ที่จะแทนต่อความต้องการของคนในตำแหน่งที่ตั้งหรือไม่ ปัญหากลุ่มนี้เปป็นคำถามที่เหล่าบริษัทให้บริการรถรับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างก้คิดกันมาก่อนที่จะปิดเงียบสาขาสำนักงานที่จังหวัดนี้กันทั้งนั้นเพราะว่าฉันต้องยอมรับความจังหวัดอุทัยธานียังโตได้มากกว่านี้ในเบื้องหน้าครั้นแล้วบริษัทรถรับจ้างขนของซื้อของขายจึงได้เลือกที่จะเปิดให้บริการรถรับจ้างขนย้ายผลิตภัณฑ์พรรค์รถบรรทุกของซื้อของขายจังหวัดอุทัยธานีกันเป็นส่วนแบ่งไม่เบาไม่ว่าจะ
เป็นรถหกล้อ รถ10ล้อ รถเทรลเลอร์พร้อมด้วยรถพ่วงบ.โดยจำนวนมากจะจัดให้รถเทรลเลอร์พร้อมกับรถเทรลเลอร์ไว้ด้วยกันเกี่ยวข้องจากมีการใช้งานคล้ายกันรวมไปถึงการคิดค่าบริการต่างๆด้วยนั่นเอง ซึ่งฉันกล้ารับประกันเลยว่าบ.ให้ให้บริการรถรับจ้างขนย้ายสินค้าประเภทรถใส่ผลิตภัณฑ์นี้ต่างคาดคะเนบริการเหตุด้วยกล่าวตอบแทนต่อข้อคดีต้องการในการใช้งานของคนในพื้นถิ่นกันอยู่เป็นนิสัยรูปแบบของบริษัทให้บริการรถรับจ้างขนประเภทรถใส่ผลิตภัณฑ์ มีนานัปการ ยกตัวอย่างเช่นรถหกล้อรับจ้างอุทัยธานี ซึ่งรถพรรค์นี้ตรงนั้นได้รับความการกำหนดมากในกลุ่มอาณาประชาราษฎร์ทั่วเคลื่อน ในแวดวงคนที่ต้องการใช้งานเป็นครั้งคราว หรืออาจใช้งานปกติแต่ครั้งละส่วนแบ่งไม่มากนักเช่นเดียวกันสาเหตุเด่นหมายถึงเรื่องของมูลค่านั่นเองเนื่องจากสังคมคนเหล่านี้ใช้บริการในยุคสมัยสิ้นวัตถุปัจจัยเอ้จึงเป็นเหตุการณ์ของราคายิ่งกว่าการบริการ ยิ่งขึ้นไปบริษัทสิ่งไรมีมูลค่าที่ถูกถ้าหากบริการอาจจะไม่ได้ดีมากนัก คนก็อาจจะให้ความหนักเบาในการตัดสินพิพากษาใจไปมากกว่า
ณขณะที่รถ 10 ล้อรับจ้างจังหวัดอุทัยธานีตรงนั้นข้าพเจ้ามักจะพบการใช้งานในการขนขนย้ายผลิตภัณฑ์ทางการที่ดินเป็นหลักเยี่ยง ข้าว หรือ อ้อย หรืออาจจะรวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เพื่อเช่น เม็ดทรายพร้อมกับดิน ฯลฯ เนื่องด้วยของซื้อของขายเหล่านี้บางชนิดมักจะต้องการรถขนอยู่เป็นนิสัย ต่อจากนั้นเรื่องของโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหลายชนิดจึ่งหมายถึงตัวล่อใจที่เด่น นอกจากนี้รถรับจ้างของเราทุกคันก็ได้รับการตรวจเช็คสภาวะรถทั้งก่อนพร้อมด้วยหลังใช้บริการคืออย่างดี แล้วก็มั่นใจในขั้วของกระแสความไม่เป็นอันตรายได้เลย
รถเทรลเลอร์และรถพ่วงอุทัยธานีเพราะหลักๆรถลักษณะนี้จะแยบยลกับของซื้อของขายที่มีมูลค่าแพงหรือมีมูลค่าโด่งเกี่ยวข้องจากกอบด้วยรวมหมดแบบที่ป้องกันของซื้อของขายจากสภาพแวดล้อมได้มาพร้อมด้วยไม่ไหวพร้อมด้วยมีข้อดีที่รอบรู้ขนผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าถึง 2ทันในคราวเดียวสกัดกั้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามเหตุของมูลค่านั้นแพงกว่าแบบอื่นเรื่องของบริการจึงมีความยิ่งใหญ่มากๆ เพื่อให้ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความซาบซึ้งคุณลักษณะการบริการและพลิกผันมาใช้งานต่อซ้ำนั่นเอง อีกตลอดข้าพเจ้ายังเน้นที่เหมาะด่วนในการขนส่งอีกด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:   http://www.xn--12cfid3edy4ebd4moacb0irl.com/

facebook:               https://www.facebook.com/UthaiThani4610
หน้า: [1] 2 3 ... 10
webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines