รายชื่อวัดในจังหวัดสงคราม

รายชื่อวัดในจังหวัดสงคราม
« เมื่อ: 25/ธ.ค./2014 04:29:03 »
รายชื่อวัดในจังหวัดสงคราม

B5812   วัดกลางเหนือ ม. 2 ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม                
B5813   วัดเกตการาม ม. 3 ตำบลโรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม                
B5814   วัดเกษมสรณาราม ตำบลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5815   วัดเกาะแก้ว ม. 8 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม                
B5816   วัดเกาะใหญ่ ม. 6 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม               
B5817   วัดแก่นจันทน์เจริญ ม. 4 ตำบลบางพรม บางคนที สมุทรสงคราม                
B5818   วัดแก้วเจริญ ม. 10 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5819   วัดแก้วฟ้า ม.10 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม               
B5820   ข""               
B5821   วัดเขายี่สาร ม. 1 ตำบลยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5822   ค""               
B5823   วัดคลองขุดเล็ก ม.1 คลองขุดเล็ก ตำบลแพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5824   วัดคลองโคน ม. 3 ตำบลคลองโคน เมือง สมุทรสงคราม                
B5825   วัดคู้สนามจันทร์ ม. 3 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม                
B5826   วัดโคกเกตุบุญญศิริ ม. 7 ตำบลปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5827   จ""               
B5828   วัดจันทร์เจริญสุข ม. 9 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม                
B5829   วัดจุฬามณี ม. 9 ตำบลบางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5830   วัดเจริญรัตนาราม ม. 6 ตำบลแพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5831   วัดเจริญสุขาราม ม. 5 ตำบลบางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม                
B5832   วัดเจริญสุนทราราม ม. 5 ตำบลบางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม                
B5833   ช""               
B5834   วัดช่องลม ม. 6 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม                
B5835   วัดช่องลมวรรณาราม ม. 1 ตำบลวัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5836   วัดช้างเผือก ม. 5 ตำบลบางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม               
B5837   ด""               
B5838   วัดดอนมะโนรา ม. 5 ตำบลดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม                
B5839   วัดดาวดึงษ์ ม. 6 ตำบลบางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5840   วัดดาวโด่ง ม. 4 ตำบลคลองเขิน เมือง สมุทรสงคราม               
B5841   ต""               
B5842   วัดตรีจินดาวัฒนาราม ม. 4 ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม                
B5843   วัดตะโหนดราย ม. 1 ตำบลบางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม               
B5844   ท""               
B5845   วัดทิพประสิทธ์คณาวาส ม. 1 ตำบลท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5846   วัดท้องคุ้ง ม. 10 ตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5847   วัดท้ายหาด ม. 3 ตำบลท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม                
B5848   วัดไทร ม. 9 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม               
B5849   ธ""               
B5850   วัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม                
B5851   วัดธรรมประดิษฐ์ ม. 2 ตำบลคลองโคน เมือง สมุทรสงคราม                
B5852   วัดธรรมประสิทธิ์ ม. 5 ตำบลคลองโคน เมือง สมุทรสงคราม                
B5853   วัดธรรมสถิตติ์วราราม ม. 4 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม               
B5854   น""               
B5855   วัดน้อยแสงจันทร์ ม. 4 ตำบลลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม                
B5856   วัดนางตะเคียน ม. 1 ตำบลคลองเขิน เมือง สมุทรสงคราม                
B5857   วัดนางพิมพ์ ม. 3 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม                
B5858   วัดนางวัง ตำบลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม               
B5859   บ""               
B5860   วัดบางกล้วย ม. 4 ตำบลโรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม                
B5861   วัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5862   วัดบางกุ้ง ม. 4 ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม                
B5863   วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ม. 5 ตำบลแควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5864   วัดบางแก้ว ม. 7 ตำบลบางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม                
B5865   วัดบางขันแตก ม. 1 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม                
B5866   วัดบางคนทีนอก ม. 6 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม                
B5867   วัดบางคนทีใน ม. 8 ตำบลบางคนที บางคนที สมุทรสงคราม                
B5868   วัดบางแคกลาง ม.1 ตำบลบางแค อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5869   วัดบางแคน้อย ม.7 ตำบลแควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5870   วัดบางแคใหญ่ ม. 7 ตำบลแควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5871   วัดบางจะเกร็ง ม. 2 ตำบลบางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม                
B5872   วัดบางน้อย ม. 4 ตำบลจอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม                
B5873   วัดบางนางจีนกลาง ม. 1 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม                
B5874   วัดบางนางลี่ใหญ่ ม. 3 ตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม               
B5875   วัดบางประจัน ม. 1 ตำบลลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม                
B5876   วัดบางพรหม ม. 5 ตำบลบางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5877   วัดบางพลับ ม. 4 ตำบลบางพรม บางคนที สมุทรสงคราม                
B5878   วัดบางวันทอง ม. 9 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5879   วัดบางสะแก ม. 6 ตำบลบางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม                
B5880   วัดบางใหญ่ ม. 13 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม                
B5881   วัดบุญนาคประชาสรรค์ ม. 3 ตำบลยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5882   วัดโบสถ์ ม. 5 ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม               
B5883   ป""               
B5884   วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์ ม. 2 ตำบลโรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม                
B5885   วัดปรกสุธรรมาราม ม. 6 ตำบลบางแค อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5886   วัดประชาโฆสิตาราม ม. 2 ตำบลปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5887   วัดประดู่ ม. 2 ตำบลวัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5888   วัดประทุมคณาวาส ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม                
B5889   วัดปราโมทย์ ม. 2 ตำบลบ้านปราโมทย์ บางคนที สมุทรสงคราม                
B5890   วัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม                
B5891   วัดปากง่าม ม. 11 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม                
B5892   วัดปากน้ำ ม. 6 ตำบลแควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5893   วัดปากลัด ม. 2 ตำบลคลองเขิน เมือง สมุทรสงคราม                
B5894   วัดปากสมุทร ม. ตำบลแหลมใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม               
B5895   พ""               
B5896   วัดพระยาญาติ ม. 7 ตำบลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5897   วัดพวงมาลัย ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม                
B5898   วัดพักตราราม ม. 4 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม                
B5899   วัดเพชรสมุทร ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม                
B5900   วัดโพงพาง ม. 2 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม                
B5901   วัดโพธิ์งาม ม. 2 ตำบลบางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม               
B5902   ภ""               
B5903   วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ม. 8 ตำบลสวนหลวง อัมพวาสมุทรสงคราม                
B5904   ม""               
B5905   วัดมณีสวรรค์ ม. 4 ตำบลท่าคา อัมพวาสมุทรสงคราม                
B5906   วัดแม่น้ำ (บางนางจีนนอก) ม. 1 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม               
B5907   ร""               
B5908   วัดราษฎร์บูรณะ ม. 9 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5909   วัดราษฎร์วัฒนาราม ม. 5 ตำบลนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5910   วัดโรงธรรม ม. 5 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม               
B5911   ล""               
B5912   วัดละมุด ม. 9 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5913   วัดลังกา ม. 8 ตำบลบางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5914   วัดลาดเป้ง ม. 3 ตำบลนางตะเคียน เมือง สมุทรสงคราม                
B5915   วัดลาดใหญ่ ม. 5 ตำบลลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม               
B5916   ว""               
B5917   วัดวชิรคาม ม. 4 ตำบลท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม                
B5918   วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง ม. 14 ตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5919   วัดแว่นจันทร์ ม. 15ตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม               
B5920   ศ""               
B5921   วัดศรัทธาธรรม ม. 1 บ้านบางจะเกร็ง ตำบลบางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม                
B5922   วัดศรีศรัทธาธรรม ม. 9 ตำบลคลองเขิน เมือง สมุทรสงคราม                
B5923   วัดศรีสุวรรณคงคาราม ม. 6 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม               
B5924   ส""               
B5925   วัดสวนแก้วอุทยาน ม. 3 ตำบลลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม                
B5926   วัดสวนหลวง ม. 1 ตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5927   วัดสาธุชนาราม ม. 7 ตำบลบางแค อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5928   วัดสินวิเศษศรัทธาราม ม. 7 ตำบลบางคนที บางคนที สมุทรสงคราม                
B5929   วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ม. 8 ตำบลปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5930   วัดเสด็จ ม. 7 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม               
B5931   ห""               
B5932   วัดหนองกระพง ม.5 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5933   วัดเหมืองใหม่ ม. 2 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม                
B5934   วัดใหญ่ ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม                
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05/ก.ค./2015 09:31:36 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines