รายชื่อวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่าน 672 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายชื่อวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์

A4911   วัดกกต้อง ม. 1 ตำบลกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 
A4912   วัดกกต้อง ม. 4 ตำบลสงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 
A4913   วัดกระยอม ม. 8 ตำบลเหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 
A4914   วัดกลาง ม. ตำบลกาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 
A4915   วัดกลางกุดสินเมืองเก่า ม. 1 ตำบลคุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 
A4916   วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่ ม. 2 ตำบลกุดสิมคุ้มใหญ่ เขาวง กาฬสินธุ์ 
A4917   วัดกลางโคกค้อ ม.3 ค้อ ตำบลยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
A4918   วัดกลางภูแล่นช้าง ม. 1 ตำบลภูแล่นช้าง เขาวง กาฬสินธุ์ 
A4919   วัดกลางมาลัย ม. 2 ตำบลโนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
A4920   วัดกลางสีมาราม ม. 9 ตำบลอุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
A4921   วัดกลางโสภณ ม. 7 ตำบลสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 
A4922   วัดกลางห้วยเม็ก ม. 1 ตำบลห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 
A4923   วัดกลางอุดมวารี(กลาง) ม. 2 ตำบลนาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 
A4924   วัดกัลยาณบริหาร ม. 1 ตำบลโนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
A4925   วัดกุงเก่า ม. 1 ตำบลกุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4926   วัดกุดกอก ม. 5 ตำบลสระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 
A4927   วัดกุดฆ้องชัย ม. 3 ตำบลลำชี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A4928   วัดกุดจิก ม. 3 ตำบลกุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4929   วัดกุดตาใกล้ ม. 10 นาคู ตำบลสายนาวัง เขาวง กาฬสินธุ์ 
A4930   วัดกุดปลาค้าว ม. 5 ตำบลกุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธุ์ 
A4931   วัดกุดลาย ม. 8 ตำบลหนองกุง เมือง กาฬสินธุ์ 
A4932   วัดกุดอ้อ ม. 2 ตำบลหลุบ เมือง กาฬสินธุ์ 
A4933   วัดเกาะแก้วพิศดาร ม. 4 ตำบลลำพาน เมือง กาฬสินธุ์ 
A4934   วัดแก่งพิชัย ม. 7 ตำบลหมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
A4935   ""ข""
A4936   วัดขอนแก่น ม. 4 ตำบลกุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4937   วัดข้าวหลาม ม. 2 ตำบลกมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A4938   วัดเขตตาราม ม. 4 ตำบลม่วงนา เมือง กาฬสินธุ์ 
A4939   วัดเขตตาราม ม. 9 ตำบลภูปอ เมือง กาฬสินธุ์ 
A4940   วัดเขาน้อย ม. 7 ตำบลยางอุ้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์
A4941   ""ค""
A4942   วัดคลองน้ำไหล ม. 9 ตำบลท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4943   วัดคลองรังสิตท่าแสง ม. 7 ตำบลลำพาน เมือง กาฬสินธุ์ 
A4944   วัดคำขาม ม. 1 ตำบลดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
A4945   วัดคำแคน ม.7 ตำบลกุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4946   วัดคำจันทร์เพ็ญ ม. 12 ตำบลยางอุ้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4947   วัดคำชมภู ม. 7 ตำบลภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
A4948   วัดคำเชียงวัน ม. 7 ตำบลโนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
A4949   วัดคำบอน ม. 3 ตำบลยางอุ้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4950   วัดคำป่าหว่าน ม. ตำบลม่วงนา เมือง กาฬสินธุ์ 
A4951   วัดคำโพนทอง ม. 5 ตำบลโพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A4952   วัดคำมัจฉาราม ม.2 คำปลาฝา ตำบลขมิ้น เมือง กาฬสินธุ์ 
A4953   วัดคำสร้างเทียง ม. 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง คำม่วง กาฬสินธุ์ 
A4954   วัดคำไฮ ม. 8 ตำบลหนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
A4955   วัดคูหาผานิพพาน ม. 8 ตำบลภูแล่นช้าง เขาวง กาฬสินธุ์ 
A4956   วัดโคกกลาง ม. 6 ตำบลจุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 
A4957   วัดโคกกัมภ์ ม. 3 ตำบลกุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4958   วัดโคกคันจ้อง ม. 11 ตำบลหัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
A4959   วัดโคกคันจ้องบุญมี ม. 11 ตำบลหัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
A4960   วัดโคกเครือ ม.1 ตำบลโคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
A4961   วัดโคกล่าม ม. 2 ตำบลดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A4962   วัดโคกศรี ม. 3 ตำบลดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A4963   วัดโคกไสย ม. 5 บ้านโคกไสย ตำบลโนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
A4964   ""จ""
A4965   วัดจอมศรี ม. 2 ตำบลสายนาวัง เขาวง กาฬสินธุ์ 
A4966   วัดจอมศรีอัมพวัน ม.9 ตำบลนาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 
A4967   วัดจำปาทอง ม. 2 ตำบลนาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 
A4968   วัดจินดามณี ม. 7 ตำบลหลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 
A4969   วัดจุมจังเหนือ ม. 2 ตำบลจุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 
A4970   วัดเจริญธรรม ม. 9 ตำบลหัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
A4971   วัดแจ้งจม ม. 7 ตำบลเจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A4972   วัดแจนแลนใต้ ม. 2 ตำบลแจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 
A4973   วัดแจนแลนเหนือ ม. 1 ตำบลแจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
A4974   ""ฉ""
A4975   วัดฉันทนิมิตร ม. 1 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
A4976   ""ช""
A4977   วัดชมศิริ ม. 2 ตำบลสำราญ คำม่วง กาฬสินธุ์ 
A4978   วัดชลประทานนิมิต ม. 10 ตำบลลำปาว เมือง กาฬสินธุ์ 
A4979   วัดชัยเจริญ ม. 13 ตำบลยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
A4980   วัดชัยมงคล ม. 1 ตำบลกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A4981   วัดชัยมงคล ม. 11 ตำบลม่วงนา เมือง กาฬสินธุ์ 
A4982   วัดชัยวงศ์จันทร์ ม. 15 ตำบลท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4983   วัดชัยศรี(ชัยศรีบ้านแก) ม. 5 ตำบลโนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
A4984   วัดชัยสิทธาราม ม. 6 ตำบลภูปอ เมือง กาฬสินธุ์ 
A4985   วัดชัยสุนทร ตำบลกาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 
A4986   วัดชุมทาง ม.18 ตำบลยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
A4987   วัดชูเถาวัลย์ ม. 1 ตำบลเชียงเครือ เมือง กาฬสินธุ์ 
A4988   วัดไชยวาร ม. 6 ตำบลหนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
A4989   ""ด""
A4990   วัดดงกระยอมอุดมคุณ ม. 10 ตำบลห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 
A4991   วัดดงกลาง ม. 8 ตำบลยางอุ้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4992   วัดดงเค็ง ม.4 ตำบลดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
A4993   วัดดงจันทร์ ม. 6 ตำบลยางอุ้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4994   วัดดงบังเก่า ม. 11 ตำบลห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 
A4995   วัดดงปอ ม. 4 ตำบลกาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 
A4996   วัดดงเมือง ม. 1 ตำบลเหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 
A4997   วัดดงสมบูรณ์ ม. 5 ตำบลยางอุ้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4998   วัดดงสวรรค์ ม. 6 ตำบลยางอุ้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
A4999   วัดดงสวาง ม. 6 ตำบลสงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 
A5000   วัดดงสว่าง ม. 7 ตำบลโนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
A5001   วัดดงสวางใต้ ม. 5 ตำบลห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 
A5002   วัดดงสว่างใน ม. 13 ตำบลห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 
A5003   วัดดอน(ประชาอุทิศ) ม. 6 ตำบลเหนือ เมือง กาฬสินธุ์ 
A5004   วัดดอนกู่ ม. 13 ตำบลหนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A5005   วัดดอนแคน ม. 2 ตำบลกุดฆ้องชัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A5006   วัดดอนนาแก ม. 8 ตำบลหลุบ เมือง กาฬสินธุ์ 
A5007   วัดดอนเปลือย ม. 8 ตำบลกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A5008   วัดดอนผึ้ง ม. 1 ตำบลโนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
A5009   วัดดอนยางจันทาราม ม.6 ดอนยาง ตำบลกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A5010   วัดดอนยานาง ม. 5 ตำบลดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
A5011   วัดดอนยุง ม. 9 ตำบลกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A5012   วัดดอนสนวน ม. 9 ตำบลหลุบ เมือง กาฬสินธุ์ 
A5013   วัดดอนหัน ม. 7 ตำบลโพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A5014   วัดด่านใต้ ม. 4 ตำบลเหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 
A5015   วัดดาวดึงส์ ม. 5 ตำบลหนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 
A5016   วัดดำแคน ม. 3 ตำบลคำสร้างเที่ยง คำม่วง กาฬสินธุ์ 
A5017   วัดแดนนาบุญ ม.13 ท่าอุดม ตำบลลำพาน เมือง กาฬสินธุ์
A5018   ""ต""
A5019   วัดตลาดแคร์หัวหนอง ม. 7 ตำบลกุดฆ้องชัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
A5020   วัดตลาดม่วง ม. 4 ตำบลคำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
A5021   วัดตลาดม่วง ม. 6 ตำบลสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 
A5022   วัดใต้โพธิ์ค้ำ ม. ตำบลกาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 
A5023   วัดไตรภูมิ ม. 3 ตำบลภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05/ก.ค./2015 09:16:45 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines