รายชื่อวัดในจังหวัดอุดรธานี

อ่าน 1114 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายชื่อวัดในจังหวัดอุดรธานี

A2668   วัดกลางสามัคคี ม. 11 โนนศรีสมบูรณ์ ตำบลจอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 
A2669   วัดกลางแหลมทอง ม. 1 น้ำโสม ตำบลน้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 
A2670   วัดกุญชรเกษาราม ม. 3 หัวช้าง ตำบลโสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 
A2671   วัดกุญชรดาราม ม. 3 ช้าง ตำบลนาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี 
A2672   วัดกุดโด ม. 10 ศรีสามารถ ตำบลบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 
A2673   วัดกุมภีวนาราม ม. 11 วังแข้ ตำบลบ้านจีต หนองหาน อุดรธานี 
A2674   วัดกุษาวดี ม. 3 สะงวย ตำบลหนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 
A2675   วัดกู่แก้ว ม. 8 เพียปู่ ตำบลไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 
A2676   วัดกู่แก้วรัตนาราม ม. 13 กู่แก้ว ตำบลบ้านจีต หนองหาน อุดรธานี 
A2677   วัดเกษรศีลคุณ ม. 1 ตาด ตำบลบ้านตาด เมือง อุดรธานี 
A2678   วัดเกษศิริวิหาร ม. 1 จอมศรี ตำบลเมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
A2679   วัดเกาะเกษวาริการาม ม. 3 ท่าม่วง ตำบลเวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 
A2680   วัดเกาะแก้ว ม. 1 เพ็ญ ตำบลเพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 
A2681   วัดเกาะแก้ว ม. 2 น้ำซึม ตำบลหนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 
A2682   วัดเกาะผดุงชาติ ม. 7 หนองหญ้ารังกา ตำบลปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 
A2683   วัดเกียรติบุญมา ม. 7 โนนพัฒนา ตำบลบ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี 
A2684   วัดเกียรติไพบูลย์ ม. 14 สถานี ตำบลพันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 
A2685   วัดแก้วชาตรี ม. 11 โนนอุดม ตำบลหายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
A2686   วัดไก่เถื่อน ม. 14 ไก่เถื่อน ตำบลหมูม่น เมือง อุดรธานี
A2687   ""ข""
A2688   วัดขันติยานุสรณ์ ม. 3 นาเก็น ตำบลหนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 
A2689   วัดขันธเสมาราม ม. 1 หนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 
A2690   วัดเขมวนาราม ม. 9 โนนสมบูรณ์ ตำบลคำบง บ้านผือ อุดรธานี
A2691   ""ค""
A2692   วัดคลองเวช ม. 7 นาจาน ตำบลโพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 
A2693   วัดคอนสวรรค์ ม. 10 กุดค้า ตำบลทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 
A2694   วัดคำเกษแก้ว ม. 9 ยามกาน้อย ตำบลบ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 
A2695   วัดคำมัง ม. 2 ดงน้อย ตำบลปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 
A2696   วัดเคารพ ม. 1 คู ตำบลบ้านเม็ก บ้านผือ อุดรธานี 
A2697   วัดโคกกลาง ม. 5 โคกกลาง ตำบลหัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 
A2698   วัดโคกพัฒนาราม ม. 2 โคกสูง ตำบลหนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
A2699   วัดโคกศรีสว่าง ม. 10 หนองเหี้ย ตำบลห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี 
A2700   วัดโคกศรีสำราญ ม. 7 ถ่อนใหญ่ ตำบลนาข่า เมือง อุดรธานี 
A2701   วัดโคกสง่า ม. 7 โคกสง่า ตำบลโพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 
A2702   วัดโคกสว่าง ม. 5 คำแมด ตำบลวังทอง บ้านดุง อุดรธานี 
A2703   วัดโคกสุวรรณ ม. 12 โคกสุวรรณ ตำบลบ้านยา หนองหาน อุดรธานี 
A2704   วัดโคกแสงสว่าง ม. 7 โคกสว่าง ตำบลบ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 
A2705   วัดโคกหนองแซง ม.6 โคกหนองแซง ตำบลโนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 
A2706   วัดโคเขตตาราม ม. 1 นางัว ตำบลนางัว น้ำโสม อุดรธานี 
A2707   วัดโคธาราม ม. 7 โนนสว่าง ตำบลจำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
A2708   ""จ""
A2709   วัดจอมแจ้ง ม. 6 โนนสำราญ ตำบลบุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 
A2710   วัดจอมแจ้ง ม. 7 หนองแก ตำบลห้วยสามพาด กุมภวาปี อุดรธานี 
A2711   วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง ม. 8 กงพาน ตำบลพันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 
A2712   วัดจอมทองอุดมทรัพย์ ม. 14 โคกสำราญ ตำบลสร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 
A2713   วัดจอมพล ม. 9 โนนสงเปลือย ตำบลจำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 
A2714   วัดจอมมะณีย์ ม. 1 หนองกุง ตำบลหนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 
A2715   วัดจอมศรี ม. 16 นำฆ้อง ตำบลพันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 
A2716   วัดจักเสตตาราม ม. 9 ขัวล้อ ตำบลจำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
A2717   วัดจันทประสิทธาราม ม. 10 อุ่มจาน ตำบลอุ่มจาน กุมภวาปี อุดรธานี 
A2718   วัดจันทร์ประสิทธิ์ ม. 2 เสอเพลอ ตำบลเสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 
A2719   วัดจันทร์เรไลย์ ม. 7 หนองซองแมว ตำบลนาบัว เพ็ญ อุดรธานี 
A2720   วัดจันทร์ศรีมงคล ม. 8 มีชัย ตำบลบ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 
A2721   วัดจันทราทิพย์ ม.14 เก่าจาน ตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี 
A2722   วัดจันทราราม ม. 6 ผือใน ตำบลบ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
A2723   วัดจันทาธิวาส ม. 9 น้ำเที่ยง ตำบลอุ่มจาน กุมภวาปี อุดรธานี 
A2724   วัดจำปา ม. 1 นาพู่ ตำบลนาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 
A2725   วัดจำปาสีหราช ม. 7 สะงวย ตำบลหนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 
A2726   วัดจูมพร ม. 3 ดอนม่วง ตำบลนาม่วง กุมภวาปี อุดรธานี 
A2727   วัดจูมพลประชาสรรค์ ม. 9 โนนลือชัย ตำบลบ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
A2728   วัดจูมศรีพัฒนาราม(จูมศรีพิมนาราม) ม. 5 จูมศรี ตำบลสุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 
A2729   วัดเจติยรัตน์ ม. 9 เซียบ ตำบลเชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 
A2730   วัดเจริญชัย ม. 11 ดงไร ตำบลนาข่า เมือง อุดรธานี 
A2731   วัดเจริญธรรมวาส ม. 6 ท่าช่วง ตำบลทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 
A2732   วัดเจริญธรรมสามัคคี ม. 13 หมุ่น ตำบลสร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 
A2733   วัดเจริญธรรมาวาส ม. 11 หนองเต่า ตำบลสร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 
A2734   วัดเจริญพัฒนาราม ม. 4 นายม ตำบลดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
A2735   วัดแจ้งสว่าง ม. 3 หนองผือ ตำบลบ้านยา หนองหาน อุดรธานี 
A2736   วัดแจ้งสว่าง ม. 9 ดงมะไฟ ตำบลนาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
A2737   ""ฉ""
A2738   วัดฉิมพลีวัน ม. 11 นางิ้ว ตำบลโพนงาม หนองหาน อุดรธานี 
A2739   วัดฉิมพลีวัลย์ ม. 2 โพธิ์ ตำบลคำบง บ้านผือ อุดรธานี 
A2740   ""ช""
A2741   วัดชลขันธ์ ม. 3 คำม่วง ตำบลโพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 
A2742   วัดชัยพร ม. 4 หาดสถาพร ตำบลทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี 
A2743   วัดชัยโพธิ์ทอง หนองเตาเหล็ก ตำบลหมากแข้ง เมือง อุดรธานี 
A2744   วัดชัยภูมิ ม. 10 ท่าไฮ ตำบลจำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 
A2745   วัดชัยมงคล ม. 1 ชัย ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 
A2746   วัดชัยมงคล ม. 12 ห้วยเกิง ตำบลห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี 
A2747   วัดชัยมงคล ม.4 ดงหนองโพธิ์ ตำบลเชียงยืน เมือง อุดรธานี 
A2748   วัดชัยมงคล(ไชยมงคล) ม. 5 ป่าก้าว ตำบลโพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 
A2749   วัดชัยมงคลพัฒนา ม. 12 ดอนเต็ง ตำบลนาบัว เพ็ญ อุดรธานี 
A2750   วัดชัยมงคลยราม ม. 7 ยางโกน ตำบลคำบง บ้านผือ อุดรธานี 
A2751   วัดชัยศิริมงคล ม. 1 โพธิ์ ตำบลนาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี 
A2752   วัดชัยสว่าง ม. 2 นาอ่าง ตำบลจำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
A2753   วัดชัยอัมพร ม. 4 ม่วงดง ตำบลโคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี 
A2754   วัดช้างเผือก ม. 11 สร้างคอม ตำบลสร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 
A2755   วัดชุมพวงสวรรค์ ม. 8 หนองกุง ตำบลหายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
A2756   วัดเชตุพน ม. 3 โพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 
A2757   วัดไชยนาถวราราม ม. 2 ไชยวาน ตำบลไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 
A2758   วัดไชยพร ม. 6 ชาด ตำบลบ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี 
A2759   วัดไชยวานวัฒนา ม. 3 ไชยวานน้อย ตำบลบ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
A2760   วัดไชยาราม ม. 5 หนองสวรรค์ ตำบลเชียงพิณ เมือง อุดรธานี
A2761   ""ฌ""
A2762   วัดฌาณสุทธิวนาราม ม. 9 ช้างน้อย ตำบลนาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี 
A2763   "
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04/ก.ค./2015 04:23:59 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines