รายชื่อวัดในจังหวัดอำนาจเจริญ

อ่าน 894 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายชื่อวัดในจังหวัดอำนาจเจริญ

A2379   วัดกนิษฐานนท์ ม. 10 ตำบลนาผือ เมือง อำนาจเจริญ 
A2380   วัดกลาง ม. 2 ตำบลน้ำปลีก เมือง อำนาจเจริญ 
A2381   วัดกุงชัย ม. 10 ตำบลเปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
A2382   วัดกุดตากล้า บ้านกุดตากล้า ม. 1 ตำบลนาวัง เมือง อำนาจเจริญ 
A2383   วัดกุดน้ำกิน ม. 5 ตำบลคึมใหญ่ เมือง อำนาจเจริญ 
A2384   วัดกุดปลาดุก ม. 4 ตำบลนาผือ เมือง อำนาจเจริญ 
A2385   วัดกุลเชฎโฐ บ้านเหล่ามันแกว ตำบลโคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
A2386   วัดเกษร ม. 4 ตำบลจานลาน พนา อำนาจเจริญ 
A2387   วัดเก่าน้ำคำ บ้านก่อ-หนองปลิง ม. 2 ตำบลดอนเมย เมือง อำนาจเจริญ 
A2388   วัดเกาะแก้ว ม. 1 ตำบลหนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 
A2389   วัดแก้งกฐิน ม. 4 ตำบลนาหมอม้า เมือง อำนาจเจริญ
A2390   ""ข""
A2391   วัดขุมเหล็ก ม. 8 ตำบลโพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 
A2392   วัดเขมาราม ม. 5 ตำบลไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ
A2393   ""ค""
A2394   วัดคันสูง บ้านคันสูง ม. 3 ตำบลโคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 
A2395   วัดคำข่า ม. 4 ตำบลสร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 
A2396   วัดคำน้อย ม. 2 ตำบลสร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 
A2397   วัดคำมะโค้ง บ้านคำมะโค้ง ม. 4 ตำบลสร้างนกทา เมือง อำนาจเจริญ 
A2398   วัดคำย่านาง บ้านคำย่านาง ม. 8 ตำบลนาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 
A2399   วัดคึมข่า ม. 13 ตำบลเสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 
A2400   วัดคึมน้อย ม. 5 ตำบลสร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 
A2401   วัดคึมใหญ่ ม. 1 ตำบลคึมใหญ่ เมือง อำนาจเจริญ 
A2402   วัดเค็งใหญ่ ม. 9 ตำบลเค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 
A2403   วัดโคกกลาง ม. 2 ตำบลนาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 
A2404   วัดโคกกลาง(เจริญจิต) ม. 5 ตำบลดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
A2405   วัดโคกกอก ม. 3 ตำบลนาผือ เมือง อำนาจเจริญ 
A2406   วัดโคกก่อง ม. 5 ตำบลปลาค้าว เมือง อำนาจเจริญ 
A2407   วัดโคกค่าย ม. 5 ตำบลไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 
A2408   วัดโคกช้างฮ้าย ม. 2 ตำบลนาวัง เมือง อำนาจเจริญ 
A2409   วัดโคกเลาะ ม. 8 ตำบลหนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 
A2410   วัดโคกศิริ ม. 8 ตำบลห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 
A2411   วัดโคกสว่าง ม. 4 ตำบลห้วยไร่ เมือง อำนาจเจริญ 
A2412   วัดโคกสวาสดิ์ บ้านโคกสวาสดิ์ ม. 9 ตำบลนาผือ เมือง อำนาจเจริญ 
A2413   วัดโคกสะอาด ม. 7 ตำบลไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 
A2414   วัดโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด ม. 6 ตำบลโคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 
A2415   วัดโคกสูง ม. 2 ตำบลนาผือ เมือง อำนาจเจริญ
A2416   ""ฆ""
A2417   วัดโฆสิตาราม ม. 8 ตำบลลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 
A2418   ""จ""
A2419   วัดจันทรังษี ม. 7 ตำบลลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 
A2420   วัดจันทิมา ม. 21 ตำบลบุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 
A2421   วัดจินดามณี ม. 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 
A2422   วัดแจ่มอารมณ์ ม. 5 ตำบลโคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ
A2423   ""ฉ""
A2424   วัดฉิมพลี ม. 2 ตำบลปลาค้าว เมือง อำนาจเจริญ 
A2425   ""ช""
A2426   วัดชมภูกุดสิน ม. 17 ตำบลดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
A2427   วัดชะแงะ ม. 4 ตำบลโพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 
A2428   วัดเชตวนาราม ม. 6 ตำบลลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 
A2429   วัดเชือกนอก ม. 3 ตำบลนาจิก เมือง อำนาจเจริญ 
A2430   วัดเชือกใน บ้านเชือก ม. 4 ตำบลนาจิก เมือง อำนาจเจริญ 
A2431   วัดโชติการาม ม. 4 ตำบลห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 
A2432   วัดไชยคำ ม. 1 ตำบลคำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 
A2433   วัดไชยมงคล ม. 3 ตำบลชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 
A2434   วัดไชยาติการาม ม. 11 ตำบลไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 
A2435   วัดไชยาราม ม. 5 ตำบลห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
A2436   ""ด""
A2437   วัดดงบัง ม. 1 ตำบลดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
A2438   วัดดงมะยาง ม. 1 ตำบลดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
A2439   วัดดงสวาง บ้านดงสวาง ม. 7 ตำบลโนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 
A2440   วัดดงสวาง บ้านดงสวาง ม. 10 ตำบลนาวัง เมือง อำนาจเจริญ 
A2441   วัดดงสีโท ม. 7 ตำบลสร้างนกทา เมือง อำนาจเจริญ 
A2442   วัดดอนขวัญ บ้านดอนขวัญ ม. 13 ตำบลพนา พนา อำนาจเจริญ 
A2443   วัดดอนชี ม. 5 ตำบลดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
A2444   วัดดอนดู่ บ้านดอนดู่ ม. 11 ตำบลห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 
A2445   วัดดอนแดง บ้านดอนแดง ม. 10 ตำบลบุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 
A2446   วัดดอนเมย ม. 13 ตำบลนาจิก เมือง อำนาจเจริญ 
A2447   วัดดอนไร่ ม. 7 ตำบลคึมใหญ่ เมือง อำนาจเจริญ 
A2448   วัดดอนว่าน บ้านดอนว่าน ม. 9 ตำบลหัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 
A2449   วัดดอนหวาย บ้านดอนหวาย ม. 3 ตำบลบุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 
A2450   วัดดู่ใน ม. 8 ตำบลจิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 
A2451   วัดเดื่อน้อย ม. 11 ตำบลเสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
A2452   ""ต""
A2453   วัดตรีรัฐประชาสรรค์ ม. 12 ตำบลพนา พนา อำนาจเจริญ 
A2454   วัดตรีสุขาราม ม. 9 ตำบลลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 
A2455   วัดตรีอรุณรัตน์ ม. 8 ตำบลจานลาน พนา อำนาจเจริญ 
A2456   วัดตาลเลียน ม. 2 ตำบลเสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
A2457   ""ถ""
A2458   วัดถ้ำแสงแก้ว บ้านคำบ่อแก้ว ม. 5 ตำบลเหล่าพรวน เมือง อำนาจเจริญ
A2459   ""ท""
A2460   วัดทรงศิลา ม. 7 ตำบลหนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 
A2461   วัดทองสวาท บ้านนาลือ ม. 2 ตำบลนายม เมือง อำนาจเจริญ 
A2462   วัดทับเมย ม. 12 ตำบลโนนหนามแท่ง เมือง อำนาจเจริญ 
A2463   วัดทุ่งสว่าง ม. 12 ตำบลจานลาน พนา อำนาจเจริญ 
A2464   วัดเทพทวีธรรม บ้านอ่างใหญ่ ม. 10 ตำบลบุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 
A2465   วัดเทพมงคล ม. 6 ตำบลบุ่ง เมือง อำนาจเจริญ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04/ก.ค./2015 04:13:55 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines